BANKARSKI PROIZVODI


ABIS

ABIS je napredni bankarski informacioni sistem izrađen sa svrhom da pruži punu podršku u poslovanju moderne banke u skladu sa stalnim zahtjevima okruženja.

Prednosti

Ušteda vremena

ABIS je integralni sistem koji objedinjuje i povezuje sve interne procese, koji su u potpunosti uvezani u jednu cjelinu, što banci povećava funkcionalnost i briše prostorne granice.

Povrat investicije

ABIS je zasigurno rješenje koje povećava ukupnu korisnost posjedovanja (TBO) i smanjuje ukupne troškove posjedovanja (TCO), te samim tim nedvojbeno vraća uložena sredstva.

Podrška menadžmentu

ABIS može da doprinese rastu i poslovnom uspjehu banke nudeći provjerene i dostupne informacije. Zahvaljujući svojoj integraciji i međusobnoj povezanosti podsistema, menadžment je u stanju da u svakom momentu sagleda stanje u svojoj poslovnoj organizaciji, te donese ispravne i pravovremene odluke.

Pogled naprijed

ABIS prati promjene u bankarskom poslovanju, razvija se u skladu sa potrebama i planovima banke.

Sigurnost i jednostavnost korištenja

ABIS koristi više nivoa i mehanizama zaštite podataka. Svaki korisnik ima na raposlaganju samo one module sistema koji su mu dodijeljeni za rad; maske i pregledi na jednostavan način pokrivaju poslovne potrebe uz primjenu kontrolnih mehanizama propisanih poslovnim procedurama

Funkcionalnosti

ABIS je rješenje koje nudi:

Kvalitetnije i brže obavljanje poslova banke – pokriva sve ključne aspekte bankarskog poslovanja
Dobijanje tačnih i pravovremenih informacija za donošenje poslovnih odluka
Sliku banke iz menadžerske perspektive
Sliku (profil) klijenta
Punu koordinaciju dijelova banke - informaciono povezivanje svih organizacionih jedinica u jedinstven i ažuran sistem
Mogućnost kombinovanja (modularnost) i nadogradnje aplikativnih modula u integralan sistem
Tehnološki moderan sistem, spreman na lagan prelazak u nove načine
Poslovanja (Internet, E-Commerce i dr.)
Usklađenost poslovanja sa preporukama nadležnih institucija za poslovanje banaka

ABIS struktura

ABIS je sastavljen iz podsistema od kojih je svaki namijenjen za podršku različitih ključnih skupova poslovnih funkcija u banci. Svaki podsistem je sastavljen iz velikog broja modula koji se po potrebi uključuju u sistem (standardni set i opcije).

ABIS bs

Osim bankarskih poslova uz ABIS se nudi i podrška za opšte poslove (kadrovska evidencija, obračun plaća, evidencija stalnih sredstava, obrada ulaznih/izlaznih računa).

ABIS nudi i aplikativne module za vezu sa sistemima elektronskog bankarstva i procesnim centrima kartičnog poslovanja.

ABIS brošura

ELBA

ELBA sistem elektronskog bankarstva omogućava banci racionalizaciju i optimizaciju distribucije bankarskih usluga putem elektronskih kanala nudeći klijentima neposredan i brz pristup do bankarskih usluga u bilo koje vrijeme dana ili noći, bilo iz ureda, kuće ili sa puta.

ELBA pruža bankama potpunu podršku u planiranju, izgradnji i održavanju sistema elektronskih tržišnih puteva, za različite potrebe pojedinih segmenata komitenata, od pojedinaca do samostalnih poduzetnika i preduzeća, kako u unutrašnjem, tako i u vanjskom platnom prometu. Također, bez obzira da li koriste novi touchscreen tablet ili PC ili pametni telefon, korisnici preko ključnih modula aplikacije imaju jedinstveno iskustvo korištenja bankarskih usluga.


Korisnici imaju mogućnost uvida, definisanja prava i rada sa više računa. Mogu  izdavati naloge, grupisati ih i  pratiti njihove statuse. Pored toga, korisnici mogu, prema svojim potrebama, raspoređivati naloge na izvršenje uz definisanje uslova izvršenja, što im omogućava kreiranje čak i trajnog naloga koristeći ELBA sistem.

Najvažnije prednosti koje uvođenje ELBA sistema donosi za korisnike bankarskih usluga su:

- Na jednom mjestu rad sa svim vlastitim računima i računima za koje je klijent ovlašten

- Pregled detalja o karticama i transakcija po karticama

- Format naloga u saglasnosti sa standardnim evropskim formatom

- Transakcije unutar banke (transferi, konverzije, uplate rata kredita, štednja, uplata mimimalnog iznosa na karticu ...)

- Izvodi i prometi po računima

- Izvoz i uvoz naloga

- Brzo plaćanje režija korištenjem paketa predložaka naloga

- Direct Debit – mogućnost automatskog plaćanja režijskih računa sa varijabilnim iznosima

- Western Union modul

- Vremenski ponavljajući nalozi

- Trajni nalozi

- Definisanje uslova izvršenja naloga

- Unaprijeđeno grupisanje naloga

- Podnošenje zahtjeva (za otvaranje računa, za kredit, za karticu, za transfer novca ...)

- Modul za vijesti, marketinške i druge poruke, opcija “Pop-up ads”

- Komunikacija sa ličnim bankarom

- Višejezičnost – mogućnost izbora jezika aplikacije


ELBA


Osnovni pristupni kanali ELBA sistema su:

ELBA Web Bankarstvo je centralna aplikacija ELBA sistema namjenjena fizičkim i pravnim licima. Korisnicima je potrebno da imaju računar sa web pretraživačem i pristup Internetu da bi istu mogli koristiti. Funkcionalnosti unutar aplikacije su grupisane u osam modula za intuitivno korištenje i navigaciju. To su: modul korisničkih računa, modul kartica, modul plaćanja, modul transfera, modul zahtjeva, modul Western Union, Dodatne korisničke opcije (kursna lista, bankar, konvertor  valuta, izvodi, transakcije) i modul vijesti.

ELBA aplikacija za mobilne uređaje – mELBA, je namjenjena korištenju ELBA sistema elektronskog bankarstva na pametnim telefonima i tablet uređajima. mELBA posjeduje jedinstven korisnički interfejs za razne mobilne operativne sisteme (Android OS, iOS). Aplikacija je ista kako za pametne telefone tako i za tablet uređaje. mELBA nasljeđuje ELBA spektar konfigurabilnih parametara na nivou funkcionalnosti, poslovne logike i korisničkog interface omogučujući banci da obogati svoju ponudu i brzo odgovori promijenjvim zahtjevima tržišta.

mELBA

Danas prosječni korisnik provede preko dva sata dnevno koristeći svoj smartphone uređaj. Najveći dio vremena provede koristeći mobilne aplikacije. Spremni su i biraju da putem njih komuniciraju, edukuju se, zabavljaju se, kupuju i rade druge stvari koje nađu interesantnim. Korisnici danas mogu da plaćaju svoje račune i realizuju druge transakcije putem telefona sa bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

ELBA Mobilna aplikacija namjenjena je za korištenje usluga banke putem pametnih telefona i tablet uređaja. mELBA nudi bogat set funkcionalnosti i tako pruža banci mogućnosti da svojim korisnicima ponudi jedinstveno iskustvo korištenja bankarskih usluga neovisno o vrsti uređaja i pristupnog kanala.

mELBA
bMind

bMind predstavlja integralno Business Intelligence rješenje za banke koje pruža podršku za sve nivoe odlučivanja, jednostavno je za korištenje i integraciju sa postojećim bankarskim informacionim sistemom.

Riječ je o naprednom, već izgrađenom softverskom paketu, koji se veoma brzo implementira i integriše u postojeći bankarski informacioni sistem, uz veoma male rizike i početna ulaganja. bMind data warehouse kao centralno skladište podataka omogućuje ulaz podataka iz heterogenih core bankarskih sistema, te drugih aplikacija i odjela banke. Podaci u bMind data warehouse dizajnirani su u logički skup podataka koji predstavlja finansijske podatke bankarskog sistema na način koji je blizak poslovnoj strani. Finansijski i drugi podaci se zatim mogu posmatrati iz različitih perspektiva bitnih za analizu bankarskog poslovanja, kao što su pogled kroz različite vremenske periode, kroz strukturu bankarskih proizvoda, kroz kontni plan i slično.

bMind je razvijen na Oracle Business Intelligence tehnologiji te nudi mogućnost postepenog razvoja i rasta sistema poslovne inteligencije u banci u zavisnosti od poslovnih potreba što uveliko smanjuje ukupne troškove posjedovanja - TCO.

 bMind omogućava:

podršku rukovodstvu banke za brzo i kvalitetno donošenje odluka na svim nivoima na osnovu pouzdanih, kompletnih i pravovremenih informacija jednostavno predstavljenih
praćenje poslovne performanse kroz praćenje odgovarajućih indikatora
jedinstvena struktura za pristup i analizu podataka prispjelih iz različitih izvora
integracija podataka iz različitih sistema i aplikacija ostvaruje značajna smanjenja vremena i resursa potrebnih za administraciju skladišta podataka (data warehouse)
bMind