ERP

PARIS

PARIS je moderni poslovni informacioni sistem namjenjen svakoj poslovnoj organizaciji koja želi da na što efikasniji način uredi i nadzire sve važnije interne procese.

Pod ovim procesima podrazumjevamo prodaju, nabavu, finansijsko i robno knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju i upravljanje ljudskim resursima, obračun plaća, vođenje stalnih sredstava i blagajne, kao i funkcionalnost masovnog generisanja računa na osnovu raznih vrsta i parametara obračuna (Billing).

PARIS je modularan poslovni softver kojeg čini nekoliko modula, od kojih se neki mogu koristiti i kao samostalne aplikacije. Slijedom toga firme mogu koristiti PARIS kao integralni softver za upravljanje poslovanjem (ERP), ali mogu i proširiti postojeće vlastite sisteme sa određenim PARIS aplikacijama.

Najnovija verzija sistema PARIS je kompletno novi proizvod, u potpunosti razvijen uvažavajući principe naprednih ERP sistema. Omogućava efikasnu evidenciju poslovnih transakcija, odnosno podatak ili dokument se unosi jednom u trenutku kada transakcija nastaje i time postaje dostupan za potrebe poslovnih procesa, odnosno analitike. Mehanizam automatskog kontiranja je implementiran u modulima nabave, obaveza, potraživanja,  zaliha i stalnih sredstava i sitnog inventara, te se sve transakcije automatski knjiže u pomoćne knjige, sa opcijom automatskog knjiženja u glavnu knjigu, a u zavisnosti od potreba korisnika. Dostupno je do 12 analitika po kontima (partner, račun, organizaciona jedinica, mjesto troška, radnik, radni nalog, skladište, regija, ugovor, projekat, tok novca, dvije slobodne analitike za korisnika) i sa svakom evidentiranom transakcijom odmah su dostupni pregledi i analitike. Mehanizam kontiranja sa funkcionalnostima šema knjiženja, prioritetima izvora i predefinisanim kontima uveliko pojednostavljuje i automatizuje procese knjiženja nudeći kontrolne opcije za odgovorne računovođe. Omogućeno je automatsko praćenje poslovnih procesa, kao što su npr. „prodaj i naplati“ kao i  „naruči i plati“, što rezultira da je organizacija u mogućnosti da smanji greške i eliminira nepotreban rad, te kreira analize u svrhu optimiziranja poslovnih procesa.

PARIS je kreiran da pruži podršku za rad više organizacija unutar jednog sistema (Multi-Org). Slijedom toga nad istom bazom je moguće voditi više grupa preduzeća, unutar kojih može biti više preduzeća. Preduzeća u skladu sa postavkama mogu dijeliti određene aplikativne elemente kao što su šifarnici, kontni plan i sl., što pojednostavljuje operativno poslovanje i upravljanje tim preduzećima. 

PARIS aplikacije 

PARIS aplikacije pokrivaju sve važnije interne procese i to:

 • Finansije
 • Knjigovodstvo
 • Platni promet
 • Blagajna
 • Obračun kamata
 •  Knjige računa
 •  Upravljanje stalnim sredstvima i sitnim inventarom
 •  Zalihe
 •  Obaveze
 •  Potraživanja
 •  Nabava
 •  Prodaja
 •  Billing
 •  Plate i kadrovi
 •  Evidencija vremena
 •  Upravljanje ljudskim resursima

PARIS je razvijen koristeći naprednu i otvorenu tehnologijom. Moguće ga je prilagoditi potrebama poslovanja i izmjenjenim zahtjevima tržišta, te integrisati sa internim i eksternim sistemima. 

Načini korištenja PARIS-a:

Samostalna aplikacija je klasični način primjene, kod koje klijent nabavljenu aplikaciju instalira na vlastite servere. Pri tome je neophodna nabava i licenci za tehnologiju. Samostalna aplikacija je pogodna za srednja i velika preduzeća koja imaju potrebu za uvezivanjem svih poslovnih procesa i kontrolom toka informacija.
Hosting, odnosno korištenje softvera kao usluge, predstavlja iznajmljivanje softverske aplikacije. Softverska aplikacija se nalazi kod firme koja pruža uslugu, a korisnik usluge putem Interneta ili direktno, pristupa softverskim aplikacijama i koristi ih. Softver kao usluga je pogodna za mala i srednja preduzeća koja imaju potrebu za informatizacijom, a ulaganje u opremu, održavanje, kadrove i sl. je nerentabilno.

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM je kompletan sistem za upravljanje odnosima sa korisnicima (Customer Relationship Management - CRM) koji pruža cjelokupan set alata za automatizaciju prodaje, marketinga i usluga prema korisnicima, kao i automatizaciju povezanih radnih procese (workflow), analitike, izvještavanje i kolaboracijske funkcionalnosti koje su posebne bitne u modernom poslovanju.

Microsoft Dynamics CRM je ujedno i razvojna platforma koja se može koristiti za razvoj i proširenje funkcionalnosti sistema za upravljanje odnosima sa korisnicima, ali i kao platforma za razvoj aplikacija po potrebi korisnika. Dodatne karakteristike, kao što su socijalno umrežavanje, integracije, “self-servisi”, event management, pružaju dodatne koristi kako za poslovne korisnike, marketare i prodavače, tako i za IT osoblje.

PING je implementator Microsoft Dynamics CRM. Naši konsultatni i implementatori su prošli opširnu obuku i posjeduju veliko iskustvo u integraciji poslovnih sistema, što je od velike važnosti pri uvođenju CRM-a i njegovoj integraciji sa core poslovnim sistemima, sistemima za kolaboraciju, portalima i sl.

 

Prilagodili smo Microsoft Dynamics CRM prodajni modul za potrebe bankarskog poslovanja stavljajući fokus na:


 •     360o pogled nad informacijama o klijentima
 •     upravljanje kontaktima i komunikacijskim kanalima
 •     dizajniranje procesa i kampanje kreirane po događaju (Event triggered)
 •     segmentiranje i targetiranje
 •     slijedeća najbolja ponuda („next best offer“)
 •     upravljanje svakondnevnim prodajnim aktivnostima i zadacima
 •     izvještavanje i praćenje realizacije prodajnih i marketing kampanja