RJEŠENJA ZA VLADU

CReDO

CReDO predstavlja aplikativni softver za kreiranje i održavanje registra stanovništva, obradu zahtjeva za izdavanje, te formiranje i održavanje registra ličnih dokumenata.

CReDO predstavlja aplikativni softver za kreiranje i održavanje registra stanovništva, obradu zahtjeva za izdavanje, te formiranje i održavanje registra ličnih dokumenata.

CREDO čine dvije glavne i kompleksne komponente: Civil Registry (CR) – registar stanovništva i

Document Registry (DO) – registar zahtjeva za izdavanje i ličnih dokumenata.

 

CReDO karakteriše i napredni sistem za zaštitu podataka, jezgro sistema, te interfejsi koji omogućavaju povezivanje sa sistemom za identifikaciju (potpis, slika, otisak prsta) i sistemom za personalizaciju (štampanje dokumenata).

Credo nije sistem za štampanje dokumenata - CReDO prikuplja, obrađuje i čuva sve neophodne podatke, koje putem svog standardnog interfejsa po potrebi razmjenjuje sa (proizvoljnim) sistemom za štampanje (personalizaciju) ličnih dokumenata, bez ljudske intervencije, (radi sigurnosti i kredibiliteta izdanog dokumenta) i nije sistem za identifikaciju CReDO preuzima podatke za identifikaciju (potpis, sliku i otisak prsta) pohranjuje ih i procesira u sveobuhvatnom procesu izdavanja ličnih dokumenata.

Karakteristike CReDA

Osigurava pouzdanu i usklađenu bazu podataka stanovništva
Daje osnovnu funkcionalnost i referentne podatke za registar novorođenih i umrlih
Raspolaže sa efikasnim alatima protiv zloupotrebe pri izdavanju ličnih dokumenata
Omogućava sveobuhvatnu podršku u obradi zahtjeva i izdavanju ličnih dokumenata uz znatno povećanje efikasnosti, kao i bitno smanjivanje broja grešaka (namjernih ili nenamjernih)
Povećava kredibilitet izdanih dokumenata


CReDO je implementiran prema sljedećoj organizacionoj strukturi: centralizirane baza podataka i administracija prava pristupa i korištenja, regionalni administrativni centar i lokalni (na nivou općine) nadležni ured za izdavanje dokumenata.

CREDO je rješenje koje nudi: Potpunu integraciju svih podsistema, Potpunu geografsku integraciju informacionog sistema, Potpuno ažuriran sistem, Mogućnost povezivanja sa sistemima za identifikaciju i štampanje neovisno o tehničkim zahtjevima istih.